CBCR határidő 2022.12.31.

CBCR határidő 2022.12.31.

CBCR KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG, NAV BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2022.12.31-IG a 750 millió EUR konszolidált forgalmat elérő multinacionális vállalatcsoportok magyar tagvállalatai számára (naptári évvel megegyező végső anyavállalati üzleti év esetén)

Országonkénti jelentés (Country-by-Country Report, röviden: „CBCR”) azokat a vállalatokat érinti, melyek multinacionális vállalatcsoport tagjaként működnek, és a vállalatcsoport előző évi összevont (konszolidált) éves beszámolójában szereplő bevétele eléri a 750.000.000 eurót.

HA A VÉGSŐ ANYAVÁLLALAT ÜZLETI ÉVE MEGEGYEZIK A NAPTÁRI ÉVVEL, AKKOR AZ ORSZÁGONKÉNTI JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN AZ ÉRINTETT MAGYAR VÁLLALATNAK 2023.12.31-IG CBCR KÉSZÍTÉSI VAGY BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE ÁLL FENN A NAV FELÉ, MELYNEK ELMULASZTÁSA ESETÉN 20 MILLIÓ FORINTIG TERJEDŐ BÍRSÁG SZABHATÓ KI.

A kötelezettség értelmezéséhez szükséges ismerni a következő fogalmakat.

Vállalatcsoport: tulajdonjog vagy ellenőrzés révén egymással kapcsolatban álló vállalkozások olyan együttese, amely az alkalmazandó számviteli alapelvek szerint a pénzügyi beszámolás céljára összevont (konszolidált) éves beszámolót készít, vagy ilyen kötelezettsége állna fenn, ha a vállalkozások bármelyikében fennálló tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló: a multinacionális vállalatcsoport olyan pénzügyi évre vetített kimutatása, amely a végső anyavállalat és a csoporttagok eszközeit, kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mint egyetlen gazdálkodó szervezet eszközeit, kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mutatja be.

Multinacionális vállalatcsoport: olyan vállalatcsoport, amely legalább két különböző államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező vállalkozásból áll, vagy amely olyan vállalkozást foglal magában, amely egy államban, illetve területen székhely szerinti adóügyi illetőséggel rendelkezik, és egy másik államban, illetve területen állandó telephelyen keresztül adóköteles üzleti tevékenységet végez, és nem minősül adatszolgáltatási kötelezettség alól mentes multinacionális vállalatcsoportnak.

Mi a teendője a multinacionális vállalatcsoport magyar tagvállalatának?

1. Vizsgálni szükséges, hogy a vállalatcsoport kötelezett-e CBCR készítésére (előző évi konszolidált bevétel eléri-e a 750.000.000 euró összeget). Amennyiben eléri, akkor a vállalatcsoport kötelezett CBCR készítésére.

2. Amennyiben a vállalatcsoport kötelezett CBCR készítésére, szükséges rögzíteni, hogy mely tagvállalat minősül a végső anyavállalatnak. A CBCR készítés és az ahhoz kapcsolódó bejelentés határideje attól függ, hogy a végső anyavállalat pénzügyi éve hogyan alakul.

A naptári évvel megegyező üzleti éves végső anyavállalatú vállalatcsoportok esetén a 2021. évre vonatkozó CBCR készítés és a 2022. évre vonatkozó bejelentés határideje tekintetében 2022.12.31.

Végső anyavállalat: a multinacionális vállalatcsoport azon csoporttagja, amely

a) közvetlenül vagy közvetetten részesedéssel rendelkezik a multinacionális vállalatcsoport egy vagy több másik csoporttagjában, amely alapján összevont pénzügyi kimutatások készítésére kötelezett az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen általában alkalmazott számviteli előírások szerint, vagy ilyen kötelezettsége állna fenn, ha a benne való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen és

b) a multinacionális vállalatcsoportnak nincs másik olyan csoporttagja, amely benne közvetlenül vagy közvetetten az a) pont szerinti érdekeltséggel rendelkezik.

3. Ha a végső anyavállalat a multinacionális vállalatcsoport egyik magyar tagja, akkor az a vállalat kötelezett CBCR készítésére és benyújtására, mely kötelezettség elmulasztása 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

4. Ha a végső anyavállalat nem magyar illetőségű, akkor a magyar tagvállalatnak kell elkészítenie és benyújtania az országonkénti jelentést (CBCR), amennyiben

- a multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalatának nincs országonkénti jelentés benyújtási kötelezettsége az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen, vagy
- az az állam, illetve terület, ahol a végső anyavállalat adóügyi illetőséggel rendelkezik, olyan hatályos nemzetközi megállapodás részese, amelyben Magyarország részes fél, de az adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó országonkénti jelentés benyújtására a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjától számított 12 hónapon belül nincs olyan hatályos, illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása, amelyben Magyarország részes fél, vagy

- a végső anyavállalat adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen rendszerhiba áll fenn és ezt a körülményt az állami adóhatóság jelezte a csoporttagnak, és
- a multinacionális vállalatcsoportnak nincs olyan csoporttagja, amely az adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében teljesíti a multinacionális vállalatcsoport valamennyi, az Európai Unióban adóügyi illetőséggel rendelkező csoporttagja tekintetében az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettséget.

A kötelezettség elmulasztása 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Országonkénti jelentések automatikus megosztását előíró elismert megállapodások listája

https://nav.gov.hu/kozadat/egyedi_kozzeteteli_lista/33_orszagonkenti_jelentesek_CBC

5.Ha a végső anyavállalat nem magyar illetőségű, és nem áll fenn a 4. pont szerinti helyzet (azaz nem a magyar tagvállalat kötelezett jelentéstételre), akkor szükséges információ a CBCR készítő (adatszolgáltatásra kötelezett) tagvállalat neve és adóügyi illetősége (országkód), valamint a multinacionális vállalatcsoport neve.

Adóhatóság felé benyújtandó nyomtatványok 2022.12.31-ig

a)Magyar illetőségű CBCR készítésre kötelezett tagvállalat esetén a 2021. évről szóló Országonkénti jelentéstételre szolgáló 21CBC nyomtatványt kell kitölteni (a multinacionális vállalatcsoport összes tagvállalatáról történő információ szolgáltatás országonkénti bontásban), valamint a 22T201T nyomtatvány 26. rovatának megfelelő adatait a 2022. év tekintetében.

Mivel az ügyfél egyidejűleg jelen lehet olyan multinacionális vállalatcsoportokban, amelyek egyikében adatszolgáltatásra kötelezett, míg a másikban nem, így a két minőség egyidejűleg is jelölhető.

b)750.000.000 EUR előző évi konszolidált beszámoló szerinti bevételt elérő multinacionális vállalatcsoport olyan magyar illetőségű tagja, mely nem kötelezett CBCR készítésére (mert a végső anyavállalat vagy más tagvállalat teszi azt meg), köteles a 22T201T nyomtatvány 26. rovatában a következő adatokat megadni:

a)az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet elnevezését,
b)az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet adóügyi illetőségét (országkód),
c)multinacionális vállalatcsoport elnevezését,
d)adatszolgáltatási időszakot.

A 22T201T nyomtatványt változás bejelentésként szükséges kitölteni, a változás hatálya 2022.01.01, az adatszolgáltatási időszak 2022.01.01-2022.12.31.

Naptári évtől eltérő üzleti év

Ha a végső anyavállalat üzleti éve nem egyezik meg a naptári évvel, akkor a határidő, a változás hatálya és az adatszolgáltatási időszak is eltérő. Például a végső anyavállalat üzleti éve 2021.11.01-2022.10.31. közötti:

- CBCR készítés határideje a lezárt üzleti évre: 2023.10.31.
- CBCR bejelentés(ek) határideje a lezárt üzleti évre: 2022.10.31. (változásbejelentés hatálya: 2021.11.01., adatszolgáltatási időszak: 2021.11.01-2022.10.31.)
- CBCR bejelentés(ek) határideje az új üzleti évre: 2023.10.31. (változás bejelentés hatálya: 2022.11.01., adatszolgáltatási időszak: 2022.11.01-2023.10.31.)

CBCR kötelezettségek teljesítése 2017.12.31-től

Az országonkénti jelentéstétellel kapcsolatos feladatok első ízben a 2016-os évre vonatkozóan merültek fel. 2017.12.31-ig a magyar érintett adózóknak két változásbejelentő nyomtatványt kellett benyújtaniuk, egyet a 2016-os évről és egyet a 2017-es évről. A 201T nyomtatványt azóta pedig minden évben újra be kell nyújtani, év közben fellépő változások esetén (pl. anyavállalat megváltozott) külön változásbejelentőket szükséges benyújtani. A CBCR készítési kötelezettség szintén (néhány kivételtől eltekintve) a 2016-os pénzügyi évtől áll fenn a magyar illetőségű végső anyavállalatok, vagy adatszolgáltatásra más okból kötelezett magyar tagvállalatok számára.

Mulasztási bírság

Az adatszolgáltatási, illetve a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság a bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezettet 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a bejelentésre, változásbejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Jogszabály

2013. évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Kép forrása: www.pixabay.com

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről